До головної...

Зустрілися два ФОП-а


Антон Коноваленко


Додаток 3


У кiнець |  Попередній |  Перелік додатків  |  Наступний |  Повернутись...

Проект


Фізична особа-підприємець ФОП2,

який діє на підставі Виписки з ЄДР, РНОКПП ****,

Адреса проживання:

Індекс, м. Київ, вул. ***, Буд. ***, кВ. ***.

Вих. № 01

Від 09 березня 2020 р.

КОМУ:

Фізичної особі-підприємцю ФОП1

який діє на підставі Виписки з ЄДР, РНОКПП ***

Адреса 1.

Адреса 2.

Претензія №1

На суму п’ятдесят п’ять тисяч сто чотирнадцять гривен 83 копійки

05 липня 2019 року фізична особа-підприємець ФОП1, який діє на підставі Виписки з ЄДР, РНОКПП ***, іменований надалі "Замовник" з однієї сторони, та фізична особа-підприємець ФОП2, що діє па підставі виписки з ЄДР, РНОКПП *** іменований надалі "Виконавець", з іншої сторони, разом іменовані "Сторони", уклали Договір про надання послуг № 05, надалі Договір.

31 січня 2020 року Сторонами підписано Акт надання послуг №1, надалі Акт, згідно якого Виконавцем виконано "Послуги з комп’ютерного програмування", надалі Послуги на загальну суму 54621,00 грн (п’ятдесят чотири тисячі шістсот двадцять одну грн. 00 копійок).

Вказані документи — Договір та Акт — є у обох Сторін, додавати їх до цієї претензії, надалі Претензія, не обов’язково — ч 4 с. 222 Господарського Кодексу України, надалі Господарський Кодекс.

Згідно Договору — п. 3.2. — відповідний Акт є достатньою підставою для здійснення розрахунків з Виконавцем та видається з метою підтвердження факту надання послуг Виконавцем.

Згідно Договору — п. 2.4. — Замовник здійснює оплату за даним Договором шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 10 (десяти) робочих днів зо дня підписання Сторонами відповідного Акту — Акту прийому-передачі наданих послуг або у строк, погоджений Сторонами для здійснення попередньої оплати за завданням.

Однак станом на 9 березня 2020 року Замовник своїх обов’язків згідно Договору у часті п. 2.4 не виконав — на дату складання даної Претензії оплата на розрахунковий рахунок Виконавця так і не надійшла, незважаючи на неодноразові нагадування. Тим самим Замовник порушив норми ст. 526 Цивільного та ст. 193 Господарського Кодексів, надалі Кодексів.

Згідно Господарському Кодексу — ч. 6. ст. 231 — штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором та у зв’язку із невиконанням Замовником своїх обов’язків згідно Договору Виконавець, відповідно до діючого Законодавства України, змушений здійснити нарахування відповідної пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення у якості відповідних штрафних санкцій.

Розрахунок пені здійснено наступним чином.

Нагадуємо, станом на 09 березня 2020 року оплату послуг не здійснено.

За Договором оплата послуг була повинна бути перерахована в термін 10 (десяти) робочих днів зо дня підписання Акту — тобто не пізніше 14-ого лютого 2020 року.

Облікова ставка НБУ з 31.01.2020 року складає 11,00%. Станом на 06 березня термін затримки оплати наданих послуг становить 15 (п'ятнадцять) банківських (робочих) днів. Сума аз Актом — 54621,00 грн.

Пеня = 54621,00 грн. * 2 * 11,00% / 365 дн. *15 дн. = 493,83 грн.

Нарахування штрафних санкцій не звільняє Замовника від виконання його обов’язків згідно Договору.

Таким чином, сума Претензії становить 54621,00 грн. + 493,83 грн. = 55 114,83 грн.

Станом на 09 березня 2020 року сума претензії Виконавця Замовнику становить 55114,83 (прописом п’ятдесят п’ять тисяч сто чотирнадцять гривен 83 копійки).

Розрахунковий рахунок Виконавця: UA??? в АТ "ТотБанк", МФО банка ???, ФИО одержувача ФОП2, ИНН одержувача ***.

Якщо відповідна сума не буде сплачена у термін трьох днів зо дня отримання даної Претензії, сума за даною Претензією буде збільшена з відповідним перерахунком з урахуванням інфляції, а на вказану в Претензії загальну суму буде нарахована пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 526, 530 Цивільного Кодексу, ст. 193, 222, 231 Господарського Кодексу, ст. 19 Господарського процесуального кодексу, Виконавець вимагає від Замовника виконати належним чином зобов’язання за Договором.

Наголошуємо, що у разі невиконання вимоги, викладеної у цій Претензії Виконавець буде змушений звернутися до Господарського суду із позовною заявою про стягнення заборгованості за Договором та штрафних санкцій разом із віднесенням на Замовника усіх витрат, пов’язаних із судовим врегулюванням спору.

Ця Претензія у якості спроби досудового порядку врегулювання спорів у часті посилання на Договір та Акт не може вважатися такою, що підпадає під дію п. 6.2 Договору. Відповідно до діючого Законодавства України у разі неможливості вирішення даного спору у порядку досудового врегулювання і звернення Виконавця до суду з вини Замовника розділ 6 Конфіденційність Договору втрачає дійсність з вини Замовника.

Підпис, П.І. Б.