До головної...

Зустрілися два ФОП-а


Антон Коноваленко


Додаток 14


Підготовлено адвокатом Позивача


У кiнець |  Попередній |  Перелік додатків  |  Наступний |  Повернутись...

Господарський суд м. Києва

01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В


Суддя: ***


Позивач: Фізична особа-підприємець ФОП2

Ідентифікаційний номер: ***

Адреса для листування: Адрес

Тел. 0** ***

Адреса електронної пошти: ***


Відповідач: Фізична особа-підприємець ФОП1

Ідентифікаційний номер: ***

Адреса: Адрес1

Тел. 0** ***; 0** ***

Адреса електронної пошти: ***


Дата: 20.11.2020 року


ВІДПОВІДЬ НА ВІДЗИВ


У провадженні Господарського суду м. Києва знаходиться справа № *** за позовом фізичної особи — підприємця ФОП2 до фізичної особи — підприємця ФОП1 про стягнення 53 385,47 грн.

10.11.2020 року під час судового засідання Позивач отримав копію відзиву на позовну заяву.

Відповідно до ч.1 ст.166 ГПК України у відповіді на відзив позивач викладає свої пояснення, міркування та аргументи щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень та мотиви їх визнання або відхилення.

Користуючись своїм правом, Позивач надає відповідь на відзив.


У відзиві на позовну заяву Відповідач вказав, що:

— починаючи із дня підписання договору (про надання послуг № 05 від 05.07.2019 і по сьогоднішній день Позивачем послуги не надавались на користь Відповідача.

— між Позивачем та Відповідачем будь-яких актів наданих послуг за вказаними договором не укладалось і не підписувалось.

— так як потреба у наданні послуг за вказаним договором відпала і будь-яких завдань зі сторони Відповідача не надавалися.

— Позивачем були порушенні умови договору, а саме п. 4.3.1. обов’язки Виконавця (Позивача) своєчасно та на високо кваліфікованому рівні надати Замовнику послуги, визначені цим договором, із сторони Відповідача направлена до Позивача вимога про розірвання договору в односторонньому порядку на підставі п.9.4. Договору.

— оскільки Позивач використовує даний договір у власних корисних мотивах, останнім було порушено частина 6 Договору, щодо конфіденційності.

— згідно інформації, яка міститься у Акті надання послуг не можливо ідентифікувати, що дані послуги були наданні за Договором про надання послуг № 05 від 05.07.2019 року, — відсутні реквізити даного Договору.

— умовою підписання даного акту між Позивачем та Відповідачем було те, що Позивачем в майбутньому будуть наданні послуги за вказаним актом, та Відповідач в свою чергу здійснив передплату на суму 5000 грн., але послуги за вказаним актом так і не були наданні Позивачем.

— на адресу Позивача направлена претензія про повернення грошових коштів за актом на суму 5000 грн.

— доказів надання послуг, як за актом надання послуг так і за договором про надання послуг № 0 від 05.07.2019 року Позивачем не було надано.

Зазначений відзив на позовну заяву є необґрунтованим та безпідставним виходячи з наступного.


Щодо порушення Відповідачем умов Договору

05.07.2019 року між Позивачем та Відповідачем було укладено Договір про надання послуг № 05 (далі – Договір).

Відповідно до п.1.1. та п.1.4. Договору Виконавець, за завданням Замовника, зобов’язується надати послуги з оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах, комп’ютерного програмування та розробки веб-порталів (надалі Послуги), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

Для надання послуг у рамках даного Договору Замовник надає Виконавцеві завдання (в письмовій або в усній формі на вибір Замовника), які містять перелік, обсяги, строки та порядок надання послуг, вимоги до результату надання послуг, які узгоджуються Сторонами у спосіб їх надання.

Таким чином, 05.07.2019 року між Позивачем та Відповідачем було укладено Договір про надання послуг № 05, умовами якого було визначено можливість встановлення завдання Замовником Виконавцю як в усній так і в письмовій формі.

Згідно із п.2.1. та п.2.2. Договору загальна ціна цього Договору визначається як сума вартості всіх наданих послуг відповідно до підписаних Сторонами Актів прийому-передачі наданих послуг за цим Договором протягом строку дії Договору.

Вартість наданих послуг за конкретним завданням визначається Сторонами під час узгодження (у усній або письмовій формі) завдання Замовника та відображається у Акті прийому-передачі наданих послуг, який є підтвердженням факту належного надання послуг за завданням.

Відповідно до п.3.2. Договору з метою підтвердження факту надання послуг Виконавцем Сторони складають відповідний Акт прийому-передач надання послуг, що є достатньою підставою для здійснення розрахунків з Виконавцем.

Таким чином, згідно умов Договору Акт прийому-передач надання послуг є підтвердженням факту належного надання послуг за завданням та є достатньою підставою для здійснення розрахунків з Виконавцем.

Керуючись умовами Договору Відповідач надав Позивачу завданняв усній формі, яке було належним чином виконано останнім.

Зокрема, на підставі вказаного Договору, 31.01.2020 року Позивачем та Відповідачем було складено та підписано акт надання послуг № 1.

Відповідно до зазначеного Акту, Виконавець (Позивач) надав на користь Відповідача послуги з комп’ютерного програмування. В той же час, Актом встановлено, що Замовник (Відповідач) претензій по об’єму, якості та строкам виконання робіт (наданих послуг) не має. Ціна зазначених послуг встановлена в розмірі 54 621 гривень.

Таким чином, на підставі Договору та на виконання усного завдання Замовника (Відповідача) Позивач надав останньому послуги з комп’ютерного програмування (в належних об’ємі, якості та строк), що підтверджується Актом надання послуг № 1 від 31.01.2020 року, за які Відповідач зобов’язався сплатити 54 621 гривню.

Відповідно до п.2.4. Договору Замовник здійснює оплату за даним Договором шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 10 (десяти) робочих днів з дня підписання Сторонами відповідного Акту прийому-передач наданих послуг або у строк погоджений сторонами для здійснення попередньої оплати за завданням.

Згідно із п.3.3 та 3.4. Договору Виконавець надає Замовникові два екземпляри підписаного Акту прийому-передач наданих послуг протягом 10 (десяти) календарних днів після закінчення надання послуг згідно з завданням.

Замовник зобов’язується підписати надані Виконавцем два екземпляри Акту прийому-передач наданих послуг не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту надання їх оригінала Замовникові Виконавцем і вищевказаний строк надати один підписаний екземпляр Акту прийому-передачі наданих послуг Виконавцеві або надати у вищевказаний строк мотивовану відмову від підписання цього Акту.

Відповідно до п.4.1.1. Договору Замовник зобов’язаний своєчасно оплачувати послуги у розмірі, у порядку та в строки передбачені даним Договором.

Таким чином, внаслідок підписання Акту прийому-передач наданих послуг 31.01.2020 року, Відповідач був зобов’язаний перерахувати грошові кошти в розмірі 54 621 гривня на поточний рахунок Виконавця протягом 10 (десяти) робочих днів з дня підписання такого Акту.

Зокрема, Позивачем надається платіжне доручення № 55 від 11.03.2020 року, яке підтверджує факт сплати 5000 грн. на користь Позивача на виконання умов вказаного Договору (в той же час, Відповідач помилково вказав в такому платіжному дорученні інший договір, який невідомий Позивачу).


Водночас, враховуючи здійснення Відповідачем часткової оплати в розмірі 5000 грн., загальний розмірі основного боргу за вказаним Договором становить 49 621 грн.

Станом на день подання цієї відповіді на відзив, Відповідач не здійснив погашення такої заборгованості на поточний рахунок Позивача, який визначений в Договорі. На підтвердження відсутності перерахування грошових коштів Відповідачем на користь Позивача, надається довідка з ПАТ "КБ "Тотбанк".


Щодо доводів Відповідача

Звертаємо увагу суду, що аргументи Відповідача у відзиві є такими, що суперечать один одному та такими, що не відповідають дійсності.

Так, Відповідач вказав, що Позивач не надавав будь-яких послуг, а також не укладались і не підписувались будь-які акти за вищевказаним договором. В той же час, Відповідач вказав, що Позивач порушив умови договору, а саме: п. 4.3.1. (в якому передбачено обов’язок виконавця: своєчасно та на високо кваліфікованому рівні надати Замовнику послуги, визначені цим договором), а тому Відповідач розірвав договір.

Однак, такі доводи Відповідача є взаємовиключними, неправдивими, оскільки Позивач надав Відповідач послуги належним чином (з відповідною якістю, строком, об’ємом), що підтверджується вищевикладеними обставинами та доказами. Позивач не отримував від Відповідача будь-яких вимог про розірвання договору в односторонньому порядку, так як були відсутні будь-які порушення зі сторони Позивача — як підстави для розірвання такого Договору.

Крім того, вказівка Відповідача про здійснення передплату в розмірі 5 000 гривень є абсолютно безпідставною, оскільки підписаний сторонами акт містить вичерпну, однозначну інформацію про факт надання послуг та ціну, яка підлягає сплаті за такі послуги. А тому, відсутні підстави для повернення Відповідачу таких грошових коштів (в розмірі 5000 грн.). В той же час, Позивач не отримував від Відповідача будь-яких претензій (претензії) про повернення грошових коштів за актом на суму 5000 грн., що в черговий раз підтверджує невідповідність позиції Відповідача до реальних обставин справи.

Разом з тим, щодо вказівки Відповідача на недолік в Акті (про те, що в ньому немає інформації про надання послуг саме на підставі Договору про надання послуг № 05 від 05.07.2019 року, оскільки відсутні реквізити такого Договору), звертаємо увагу суду, що зазначений Договір № 05 від 05.07.2019 року є єдиним, який укладався між Позивачем та Відповідачем, будь-яких інших договорів Сторони не укладали та не підписували.

Таким чином, вказівка в Акті на те, що послуги надані на підставі "Основного договору", без зазначення інших відомостей такого договору, не є суттєвим (істотним) недоліком та відповідно не є достатньою підставою для спростування такого акту як належного (достатнього, достовірного) доказу, який підтверджує виконання умов вищевказаного договору.

Стосовно твердження Відповідача про використання Договору в корисних мотивах та порушення умов конфіденційності Договору, то такі висновки Відповідача є абсурдними та не містять в собі будь-яких правових підстав, оскільки Позивач не здійснював (не здійснює) розголошення конфіденційної інформації третім особа (особі), Відповідач не надав до суду доказів, які б підтверджували його позицію. В той же час, звернення Позивача в суд не може бути обмежене та є законним правом останнього для захисту своїх прав (свобод та інтересів) і не являється порушенням умов договору щодо конфіденційності.

Відповідно до ч.1 та ч.8 ст.8 ГПК України розгляд справ у господарських судах проводиться усно і відкрито, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, необхідності захисту особистого та сімейного життя людини, а також в інших випадках, установлених законом.

Разом з тим, Відповідач не звертався до суду з клопотанням про розгляд справи у закритому судовому засіданні.

Позивач звертає увагу Суду на те, що у відзиві, а саме в розділі щодо судових витрат Відповідача (абзац 54), Стороною Відповідача здійснено помилку — вказано, що договір про надання правової допомоги укладено, цитуємо: "між ФОП "Прізвище вказано неправильно" та АБ "Адвокат1 та Партнери". Однак, посилання на такий договір не надає можливості ідентифікувати цей договір, як такий, що має відношення до цієї справи, оскільки прізвищем Відповідача є "Правильне прізвище", а також відсутній номер такого договору.


Щодо строку долучення доказів

Відповідно до ч.2 та ч.8 ст.80 ГПК України Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Таким чином, у зв’язку з отриманням відзиву на позовну заяву та викладеній в ньому позиції Відповідача, Позивач не мав можливості подати нижче перелічені докази у вказаний ГПК України строк з причин, що не залежали від нього.


Щодо строку подання відповіді на відзив

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 28.09.2020 року запропоновано позивачу в строк до п`ятнадцяти днів з дня отримання відзиву подати до суду відповідь на відзив, складену з урахуванням вимог ст. 166 ГПК України.

Враховуючи отримання копії відзиву під час судового засідання 10.11.2020 року, Позивач дотримався встановлений судом строк на подання відповіді на відзив. Водночас, відзив на позовну заяву, який Відповідач надіслав поштовим зв’язком, Позивач отримав 16.11.2020 року (копія конверта додається).

Враховуючи зазначене, —


ПРОШУ СУД:

1. Поновити строк на долучення доказів.

2. Долучити до матеріалів справи № *** наступні докази:

— платіжне доручення № 55 від 11.03.2020 року.

— довідку з ПАТ "КБ "Приватбанк".

3. Позовні вимоги у справі № *** за позовом фізичної особи — підприємця ФОП2 до фізичної особи — підприємця ФОП1 про стягнення боргу (з урахуванням уточнень), — задовольнити.

4. Стягнути з Відповідача судові витрати на користь Позивача.


Додатки:

1. Копія платіжного доручення.

2. Виписки по поточних рахунках з ПАТ "КБ "Тотбанк".

3. Копія конверта (в якому отримано відзив).

4. Докази надіслання Відповідачу копії відповіді на відзив та долучених до неї документів.


Позивач ФОП2 Підпис, П.І. Б.