До головної...

Зустрілися два ФОП-а


Антон Коноваленко


Додаток 1


У кiнець |  Попередній |  Перелік додатків  |  Наступний |  Повернутись...

ДОГОВІР

про надання послуг №05

м Київ 05 липня 2019 р.


Фізична особа-підприємець ФОП1, який діє на підставі Виписки з ЄДР, РНОКПП ***, іменований надалі ".Замовник" з однієї сторони, та

Фізична особа-підприємець ФОР2, що діє па підставі виписки з ЄДР, РНОКПП *** іменований надалі "Виконавець", з іншої сторони, разом іменовані "Сторони", уклали цей Договір про наступне:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до умов цього Договору Виконавець, за завданням Замовника, зобов'язується надати послуги з оброблення даних, розміщений інформації на веб-вузлах, комп'ютерного програмування та розробки веб-порталів (надалі Послуги), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Послуги за цим Договором передбачають надання Виконавцем Замовнику підготовлені та розміщенні веб-портали на веб-вузлах та Інші послуги.

1.3. Сторони підтверджують, що під час виконання цього Договору Виконавець надає Замовнику послуги, передбачені цим Договором та в жодному разі не може розглядатись як найманий працівник Замовника.

1.4. Для надання послугу рамках даного Договору Замовник надає Виконавцеві завдання (в письмовій, або в усній формі на вибір Замовника), які містять перелік, обсяги, строки та порядок надання послуг, вимоги до результату надання послуг які узгоджуються Сторонами у спосіб їх надання.

1.5 Замовник забезпечує Виконавця усією інформацією, необхідною для падання послуг за цим Договором.


2. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна ціна цього Договору визначається як сума вартості всіх наданих послуг відповідно до підписаних Сторонами Актів прийому-передач наданих послуг за цим Договором протягом строку дії Договору.

2.2. Вартість наданих послуг за конкретним завданням визначається Сторонами під час узгодження (у усній або письмовій формі) завдання Замовника та відображається у Акті прийому-передачі наданих послуг, який є підтвердженням факту належного надання послуг за завданням.

2.3. Сторони мають право під час погодження завдання відповідно до п. 5 цього Договору погодити сплату Замовником попередньої оплати та її розмір за конкретним завданням.

2.4. Замовник здійснює оплату за даним Договором шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 10 (десяти) робочих днів з дня підписання Сторонами відповідного Акту прийому-передач наданих послуг або у строк погоджений сторонами для здійснення попередньої оплати за завданням.

2.5. Розрахунки між Сторонами здійснюються в національній валюті України гривні.


3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ІЮСЇІУГ

З.1. Виконавець надає послуги Замовнику на свій ризик та особисто.

3.2. З метою підтвердження факту надання послуг Виконавцем Сторони складають відповідний Акт прийому-передач наданих послуг що є достатньою підставою для здійснення розрахунків з Виконавцем.

3.3. Виконавець надає Замовникові два екземпляри підписаного Акту прийому-передач наданих послуг протягом 10 (десяти) календарних днів після закінчення надання послуг у згідно з завданням.

3.4. Замовник зобов’язується підписати надані Виконавцем два екземпляри Акту прийому-передач наданих послуг не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту надання їх оригінала Замовникові Виконавцем і у вищезазначений строк надати один підписаний екземпляр Акту прийому-передачі наданих послуг Виконавцеві або надати у вищезазначений строк мотивовану відмову від підписання цього Акту


4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник зобов'язаний:

4.1.1. своєчасно приймати за Актами прийому-передачі наданих послуг від Виконавця послуги які відповідають умовам цього Договору.

4.1.2. своєчасно оплачувати послуги у розмірі, у порядку та в строки передбачені даним Договором.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. контролювати хід виконання та/або якість надання послуг Виконавцем.

4.2.2. одержувати від Виконавця всю необхідну інформацію про послуги, що надаються.

4.3. Обов'язки Виконавця:

4.3.1. своєчасно та на висококваліфікованому рівні надати Замовнику послуги, визначені цим Договором.

4.3.2. після закінчення або у випадку дострокового розірвання даного Договору передати Замовникові всі матеріали, документи які були отримай від Замовника або ж створені в процесі виконання даного Договору.

4.4. Виконавець мас право:

4.4.1. запитувати у Замовника необхідну для надання послуг у рамках даного Договору інформацію, при цьому Замовник має право відмовити Виконавцеві в наданні такої інформації з метою охорони конфіденційної інформації своїх клієнтів та/або партнерів. У випадку неможливості надання послуг (виконання робіт) через ненадання зазначеної інформації Виконавець негайно повинен повідомити про це Замовника

4.4.2. самостійно визначати місце надання послуг.

4.4.3. вимагати оплати наданих послуг відповідно до умов даної о Договору.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

5.2. Сторони не несуть жодної відповідальності за упущену вигоду, пов'язану з порушенням зобов'язань за цим Договором.

5.3. За порушення вимог пункту 6. цього Договору, Виконавець зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі понесених збитків.

5.4. У разі виникнення спорів з питань, передбачених цим Договором, Сторони вживатимуть всіх заходів до вирішення їх шляхом переговорів.

5.5. У разі неможливості вирішення вказаних спорів шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.


6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

6.1. Сторони зобов'язуються не розголошувати третім особам будь-яку інформацію, що стала їм відомою у зв'язку з підписанням цього Договору та виконанням зобов'язань за ним без попередньої письмової згоди другої Сторони. Зобов'язання по конфіденційності покладені на Сторони цим Договором є дійсними протягом всього строку дії Договору та протягом 3 (трьох) років після розірвання/припинення терміну його дії.

6.2. Під конфіденційною інформацією розуміється будь-яка інформація, надана Виконавцеві Замовником документально (у паперовій, електронній або усній формі), а також інформація, що міститься у даному Договорі та інформація про укладання та існування даного Договору.

6.3. Інформація не буде вважатися конфіденційною та Виконавець не буде мати зобов'язань стосовно такої інформації, якщо вона відповідає хоча б одній із таких умов:

• вже була відома Виконавцеві до укладання Договору;

• отримана легально від третьої особи поза зв’язком з цим Договором;

• розкрита публічно самим Замовником;

• розкрита за обґрунтованою письмовою вимогою державного органу, повноваження якого щодо отримання такої інформації, визначені чинним законодавством України.

• дозволена до розповсюдження з письмової згоди Замовника.


7. ФОРС МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором при виникненні обставин непереборної сили, таких як; прийняття державними органами нормативно-правових актів, що суттєво перешкоджають виконанню Договору, землетруси, повені, пожежі тайфуни, урагани, воєнні дії, масові захворювання (епідемії, епізоотії), обмеження перевезень, заборона торговельних операцій з окремими країнами внаслідок застосування міжнародних санкцій, а також при виникненні інших подібних обставин які не залежать від волі Сторін (надалі Форс-Мажорні Обставини).

7.2. Сторона, що піддалася впливу обставин непереборної Сили, зобов'язана повідомити про це іншу Сторону, протягом п'яти днів з дня настання таких обставин.

7.3. У випадках настання Форс-Мажорних Обставин строк виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором подовжується пропорційно часу, протягом якого діють такі Форс-Мажорні Обставини та/або їх наслідки.

7.4. Сторона, що посилається на дії Форс-Мажорних Обставин, на підтвердження такого впливу зобов'язана надати документ, виданий компетентним державним органом або відповідною торгово-промисловою палатою або її відділенням.

7.5 Якщо Форс-мажорні обставини тривають більше шести місяців, кожна зі Сторін вправі розірвати цей Договір, повернувши іншої Стороні все майно чи грошові кошти, що буди наперед отримані для виконання цього Договору до кінця строку його дії. При цьому жодна із Сторін не має права вимагати від іншої відшкодування можливих збитків.


8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Виконавець цим дає згоду на збір, обробку та передачу його персональних даних (зокрема на отримання, внесення в базу даних, поширення, передачу третім особам, доповнення чи іншу зміну, знищення та інші дії, які може вчиняти Замовник з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, але не обмежуючись наступними даними ім'я, прізвище, по-батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, дані Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у т.ч. щодо системи оподаткування. Інформація про кваліфікацію, номер засобів зв’язку електронних ідентифікаційних даних (ІР-адреса, телефон, е-мmail), даті щодо місця проживання, а також інші дані добровільно надам ним з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, проведення розрахунків з Виконавцем, бухгалтерського та податкового обліку для комунікації та договірних відносин з державними органами, контрагентами та іншими третіми особами в ході здійснення господарської діяльності, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству. Виконавець цим підтверджує свою згоду на те, що у випадку необхідності його персональні дані можуть бути оброблені та надані третім особам.

8.2. Сторони зобов’язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які сталі їм відомі у зв'язку з виконанням обов’язків за цим Договором.

8.3 Виконавець погоджується з тим, що Замовник не несе відповідальності за будь-яку обробку, незабезпечення режиму доступу і захисту персональних даних Виконавця третіми особами, в том числі працівниками Замовника, якщо надання доступу до таких персональних даних (чи інша дія, яка створила можливість подальшої несанкціонованої обробки третіми особами) було вчинено Замовником або іншою особою з дозволу Виконавця поза виконанням обов'язків за цим Договором в особистих цілях або інших цілях, не пов'язаних з виконанням обов'язків за цим Договором, з використанням технічних засобів чи інших матеріалів/обладнання Замовника.


9. СТРОК ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2019 року але в будь-якому випадку до повного виконання своїх зобов’язань за Договором.

9.2. Після закінчення строку дії Договір автоматично продовжується на кожний наступний календарний рік, якщо будь-яка із Сторін не повідомила іншу Сторону про бажання розірвати Договір не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення Договору.

9.3. Кожна із сторін має право у будь-який час розірвати цей Договір, письмово (рекомендованим листом) попередивши іншу Сторону за 10 (десять) календарних днів до бажаної дати розірвання Договору. Моментом повідомлення прийнято вважати дату направлення листа будь-якою із Сторін. Відповідно, дата розірвання Договору наступає по закінченню 10 (десяти) календарних днів з моменту направлення листа про розірвання Стороною.

9.4. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку не дотримуючись строків, встановлених в п. 9.3. цього Договору, якщо:

— Виконавець порушив п. 4.3.1. цього Договору.

— Виконавець завдав збитків або порушив комерційні інтереси Замовника.

— При наявності поважних причин, як то подальша невигідність або припинення проекту Замовника, зміна умов на ринку програмних продуктів, зміна бізнес планів Замовника, відсутність грошових коштів для фінансування робіт тощо. При цьому Замовник зобов'язується оплатити Виконавцю послуги (роботи), надані (виконані) та неоплачені до моменту розірвання цього Договору, а Виконавець, в разі отримання ним попередньої оплати за послуги (роботи) згідно п. 2.4. цього Договору, зобов'язується повернути надлишкове сплачені кошти Замовником кошти у повному обсязі протягом 10 (десять) днів після розірвання Договору.


10. ІНШІ УМОВИ

10.11. Зміни, доповнення та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

10.2. В разі будь-яких змін юридичного статусу, системи оподаткування, місцезнаходження та реєстрації, банківських або інших реквізитів, контактів Виконавець зобов'язаний письмово сповістити про це Замовника протягом 5 (п'ять) днів з моменту їх настання. У випадку несвоєчасного повідомлення Виконавець відшкодовує Замовнику всі збитки, понесеш Замовником у зв'язку з таким несвоєчасним повідомленням.

10.3. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.


11. РЕКВІЗИТИ СТОРЇН

Замовник

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання

Розрахунковий рахунок

Прізвище, Ініціали, Підпис, Дата, Печатка за наявністю


Виконавець

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання

Розрахунковий рахунок

Прізвище, Ініціали, Підпис, Дата, Печатка за наявністю