До головної...

Зустрілися два ФОП-а


Антон Коноваленко


Додаток 11


У кiнець |  Попередній |  Перелік додатків  |  Наступний |  Повернутись...

Господарського суду м. Києва

Судді ***

01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-в


Позивач: Фізична особа-підприємець

ФОП2

РНОКПП ***

адреса. Адрес1,

тел. 0***** еmail: ***


Відповідач: ФОП — ФОП1

Адрес1


Представник відповідача: Адвокат Адвокат1

Адрес 6.

тел. +38 0** ***


ВІДЗИВ

на позовну заяву від 11.09.2020 року


01 В провадженні Господарського суду міста Києва знаходиться справа № 910/13763/20 за позовною заявою Фізичної особи-підприємця Папкова Костянтина Юрійовича до Фізичної особи-підприємця Гончарова Миколи Сергійовича про стягнення 53 385,47 грн.

02 Оцінюючи в сукупності обставини, на яких ґрунтуються вимоги та докази позовної заяви від 11 вересня 2020 року поданої ФОП Папков К.Ю. щодо стягнення грошових коштів на загальну суму 53 385,47 грн. вважаємо необґрунтованою та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

03 1. Щодо Договору про надання послуг №05/07/19-04 від 05.07.2019 року.

Позивач у своїй позовній заяві посилається на Договір про надання послуг №05/07 19-04 від 05.07.2019 року та вказує, що за Даним договором згідно із Акту наданих послуг №1 від 31.01.2020 року Позивачем були надані послуги з комп'ютерного програмування на загальну суму 54 621,00 грн., а Відповідач в свою чергу прийняв послуги та не оплатив.

04 Відповідно до Договору про надання послуг №05/07/19-04 від 05.07.2019 року (далі-Договір) починаючи із дня підписання договору і по сьогоднішній день Позивачем послуги не надавалися на користь Відповідача.

05 Крім, того між Позивачем та Відповідачем будь-яких Актів наданих послуг за Договором про надання послуг №05/07/19-04 від 05.07.2019 року не укладалось і не підписувалось так, як вже вище зазначалося, тому що послуги за договором не надавалися.

06 Так, як потреба у надані послуг за Договором про надання послуг №05/07/19-04 від 05.07.2019 року відпала і будь-яких завдань зі сторони Відповідача не надавалися так, як передбачено у пункті договору 1.4., 1.5 Договору

07 Відповідно до п. 1.1. Договору, Відповідно до умов цього Договору Виконавець за завданням Замовника, зобов'язується надати послуги з оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах, комп'ютерного програмування та розробки веб-порталів (надалі Послуги), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

08 Згідно із п.п.1.4,1.5 Договору, Для надання послуг у рамках даного Договору Замовник надає Виконавцеві завдання (в письмовій, або усній формі на вибір Замовника), які містять перелік, обсяги, строки та порядок надання послуг, вимоги до результату надання послуг, які узгоджуються Сторонами у спосіб їх надання. Замовник забезпечує Виконавця усією Інформацією, необхідною для надання послуг за цим Договором.

09 Пунктом 2.1 та 2.2 Договору встановлено, що загальна ціна цього договору визначається, як сума вартості всіх наданих послуг, відповідно до підписаних Сторонами актів прийому-передачі наданих послуг за цим договором протягом строку дії Договору, вартість наданих послуг за конкретним завданням визначається сторонами під час узгодження ( усній або письмовій формі) завдання Замовника та відображається у Акті прийому-передачі наданих послуг, який є підтвердженням факту належного надання послуг за завданням.

10 Статтею 193 ГК України встановлено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

11 Частиною 1 ст. 901 ЦК України, За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

12 Відповідно до ч. 1 ст. 902 ЦК України, Виконавець повинен надати послугу особисто.

13 Позивачем були порушенні умови договору, а саме п. 4.3 1 Обов'язки Виконавця (Позивача) своєчасно та на високо кваліфікованому рівні надати Замовнику послуги, визначені цим Договором, із сторони Відповідача направлена до Позивача вимога про розірвання договору в односторонньому порядку на підставі п. 9.4. Договору (буде долучена клопотанням).

14 Оскільки, Позивач використовує даний Договір у власних корисних мотивах. останнім було порушено частину 6 Договору, щодо Конфіденційності.

15 Пунктом 6.1., 6.2 Договору встановлено, що Сторони зобов'язуються не розголошувати третім особам будь-яку інформацію, що стала їм відома у зв'язку з підписанням цього Договору та виконанням зобов'язань за ним без попередньої письмової згоди другої сторони. Зобов'язання по конфіденційність, покладені на сторони цим Договором є дійсними протягом всього строку дії Договору та протягом 3 (трьох) років після розірвання/припинення терміну його дії. Під конфіденційною інформацією розуміється будь-яка інформація, надана Виконавцеві Замовником документально (у паперовій, електронній або усній формі), а також інформація, що міститься у даному Договорі та інформація про укладення та існування даного Договору.

16 Відповідач на розголошення конфіденційної інформації письмової або будь-якої Іншої згоди не надавав Позивачу.

17 2. Відносно наданого Позивачем Акту надання послуг №1 від 31 січня 2020 року (далі - Акт надання послуг).

Згідно із інформації, яка міститься у Акті надання послуг не можливо ідентифікувати, що дані послуги були наданні за Договором про надання послуг №05/07/19-04 від 05.07.2019 року, відсутні реквізити даного договору.

18 Умовою підписання даного акту між Позивачем та Відповідачем було те, що Позивачем в майбутньому будуть надані послуги за вказаним актом, та Відповідач в свою чергу здійснив передплату на суму 5000,00 грн., але послуги за вказаним Актом так і не були надані Позивачем.

19 Крім, того на адресу Позивача направлена претензія про повернення грошових коштів за актом на суму 5000,00 грн. (претензія буде долучена клопотанням).

20 Згідно з п. 177.2 ст. 177 Податкового кодексу України об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи підприємця.

21 Для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, Інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків І зборів, ведення яких передбачено законодавством (п. 44.1 ст. 44 ПКУ).

22 Відповідно до частини другої ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" із змінами та доповненнями (далі Закон № 996) первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити:

назву документа (форми);

дату складання;

назву підприємства, від імені якого складено документ;

зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

23 Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

24 Згідно з Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерством фінансів України від 24.05 1995 № 88 (далі Положення № 88), первинні документи складаються на бланках типових І спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади. Документування господарських операцій може здійснюватися із використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов'язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм.

25 Відповідно до зазначених Закону № 996 та Положення № 88 первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

26 Згідно зі статтею 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" господарська операція - це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства. Визначальною ознакою господарської операції є те, що вона має спричиняти реальні зміни майнового стану господарюючого суб’єкта. Здійснення господарської операції і власне її результат підлягають відображенню у бухгалтерському обліку

27 Оцінка господарських операцій повинна проводитися на підставі комплексного, всебічного аналізу специфіки та умов вчинення конкретного правочину, з обов язковим урахуванням його господарської мети, економічної доцільності, а також використання отриманих товарів чи послуг у подальшій діяльності підприємства. Обов язковою умовою підтвердження реальності здійснення господарських операцій є фактична наявність у сторін договору первинних документів, фізичних, технічних та технологічних можливостей для здійснення відповідних операцій та зв язок між фактом придбання послуги і подальшою господарською діяльністю.

28 Верховним судом у справі № 927/986/17 було досить однозначно висловлено позицію щодо недостатності самого факту наявності первинних документів для підтвердження факту надання послуг. Отримання послуг повинно бути підтверджене належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами, які б свідчили про реальну зміну майнового стану суб'єкта господарювання (використання результату отриманої послуги у господарській діяльності).

29 Статтею 73 ГПК України визначено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими І електронними доказами; 2) висновками експертів, 3) показаннями свідків.

30 Частиною 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

31 Згідно із ч. 1, 2, 4 ст. 80 ГПК України, учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об'єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

32 Доказів надання послуг, як за Актом надання послуг так І за Договором про надання послуг №05 від 05.07.2019 року Позивачем не було надано.

33 3. Щодо нарахування Позивачем пені та штрафу.

Позивачем не законно нараховано пеню у розмірі 3135,21 грн. та інфляційних збільшень у розмірі 629,26 грн.

34 Нарахування пені та відсотків взагалі не повинно нараховуватися, так як послугу по Акту надання послуг №1 від 31 січня 2020 року та Договору про наданий послуг №05/07/19-04 від 05.07.2019 року Позивачем не було надано.

35 Крім, того під час здійснення розрахунків Позивачем при нарахуванні пені були допущенні порушення, а саме:

- нарахування пені по подвійною обліковою ставкою (в законодавстві відсутня норма про подвійну облікову ставку);

- нарахування відсотків на пеню (позивач було на суму пені 2636,97 нарахована - ще пеня у сумі 498,24);

- нарахування пені за період, який перевищує 6 місяців;

36 Стаття 549 ЦК України визначено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

37 Частиною 2 ст 550 ЦК України проценти на неустойку не нараховуються.

38 Згідно із ч. 1 ст.230 ГК України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

39 Частиною 6 ст 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

40 Відповідно до ч. 6 ст 231 ГК України штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо Інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

41 4. Судові витрати:

Статтею 123 ГПК України встановлено, що

42 1 Судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи.

43 2. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

44 З До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати:

1) на професійну правничу допомогу;

2) пов'язані Із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи;

3) пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;

4) пов'язані з вчиненням Інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду

45 Відповідно до ст. 126 ГПК України, 1 Витрати, пов'язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

46 2. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

47 Для цілей розподілу судових витрат:

48 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов'язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг І виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

49 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

50 З) Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

51 Пунктом 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України, Судовий збір покладається: у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

52 Відповідно до п. З ч. № ст. 129 ГПК України передбачено, що інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: у разі часткового задоволення позову на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

53 Частиною 1 ст. 124 ГПК України визначено, що Разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи.

54 21 жовтня 2020 року між ФОП Гончаром Микола Сергійович та АБ "Приймак та Партнери" було укладено Договір про надання правової допомоги від 21 10.2020р.. Відповідно до умов Договору про надання правової допомоги від 21 10.2020р., сторони погодили, що за участь адвоката в одному судовому засіданні ФОП Гончаров М.С. сплачує на рахунок адвокатського бюро 1500,00 грн., та за написання Відзиву на позовну заяву 3000,00 грн.

55 Отже, Відповідач поніс наступні судові витрати на загальну суму 4500,00 грн., що складаються із 1500,00 грн. участь адвоката у судовому засіданні 22 жовтня 2020 року та ознайомлення із матеріалами справи, 3000,00 грн. - за написання Відзиву на позовну заяву. Також, очікує понести наступні витрати, - 1500,00 гри., а саме за участь у судовому засіданні адвоката за кожне судове засідання, остаточна сума буде залежати від кількості судових засідань. На підтвердження понесених витрат, додаю до Відзиву на позовну заяву, квитанцію про сплату на 1500,00 грн. Акти виконаних робіт та інші квитанції про оплату будуть долученні до матеріалів справи відповідним клопотанням.

56 Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 2, 11, 13, 16, 42, 43, 50, 56, 60-61, 73, 74, 76-80, 91, 123, 124, 126, 129, 251, 252 Господарського процесуального кодексу України, -


57 ПРОШУ:

1 Відмовити у задоволенні позовної заяви Фізичної особи-підприємця Папкова Костянтина Юрійовича до Фізичної особи-підприємця Гончарова Миколи Сергійовича про стягнення 53 385,47 грн. в повному обсязі.

58 2. Стягнути із Фізичної особи-підприємця Папкова Костянтина Юрійовича на користь Фізичної особи-підприємця Гончарова Миколи Сергійовича за понесенні витрати на правову (правничу) допомогу.

59 Додатки:

1. Оригінал квитанції про оплату послуг адвоката на суму 1500,00 грн.,

60 2. Оригінал опису та квитанції про направлення стороні Відзиву з додатками.


Представник Відповідача

Адвокат Адвокат1

10 листопада 2020 року