До головної...

Зустрілися два ФОП-а


Антон Коноваленко


Додаток 7


У кiнець |  Попередній |  Перелік додатків  |  Наступний |  Повернутись...

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01054 м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В,
тел. (044)284-18-98, E-mail: inbox@k.arbitr.gov.ua


УХВАЛА

М. Кіїв

18.09.2020 Справа № ***

Суддя Господарського суду м. Києва ****, розглянувши матеріали

за позовом Фізичної особи-підприємця ФОП2

до Фізичної особи-підприємця ФОП1

про стягнення 53 385,47 грн,

ВСТАНОВИВ:

Фізична особа-підприємець ФОП2 (далі — позивач) звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом до Фізичної особи підприємця ФОП1 (далі — відповідач) про стягнення 53385,47 грн за договором про надання послуг № 05/07/19-04 від 05.07.2019.

Дослідивши матеріали позовної заяви, суд дійшов висновку про наявність підстав для залишення її без руху, зважаючи на наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 174 ГПК України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п'яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 ГПК України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

У порушення пункту 8 частини 3 статті 162 ГПК України у позовній заяві не містяться дані щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових доказів, копії яких додано до позовної заяви.

Зокрема, позивачеві належить зазначити, у кого саме наявний оригінал кожного доказу, доданого до позовної заяви.

Позовна заява повинна містити повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові — для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб — громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи-підприємця (для фізичних осіб-підприємців): відомі номери засобів зв'язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти (п. 2 ч. З ст. 162 ГПК України).

Відповідно до п. І ч. 2 ст. 164 Господарського процесуального кодексу України до позовної заяви додаються документи., які підтверджують відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів.

Частиною 1 ст. 172 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов'язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Опис вкладення повинен містити конкретизований перелік додатків, що направляються відповідачу Натомість, позивачем в описі зазначено, що адресу відповідача направлено тільки копії позовної заяви та претензії.

За таких обставин, суд не може дійти беззаперечного висновку щодо того, що на адресу відповідача надіслані копії всіх доданих до позову документів, що були подані до суду, та вважає, що позивач не виконав вимоги п. 1 ч. 2 ст. 164 Господарського процесуального кодексу України.

Дана обставина є суттєвою, оскільки ст. 165 Господарського процесуального кодексу України передбачено право відповідача надати відзив після одержання ухвали про відкриття провадження у справі та надіслати суду відзив на позовну заяву, оскільки у даному випадку відповідач позбавляється можливості підготувати обґрунтовані заперечення на позовну заяву.

Положеннями п. 9 ч. З ст. 162 Г'ПК України закріплено, що позовна заява повинна містити попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв'язку із розглядом справи.

Однак, позовна заява не містить попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв'язку з розглядом справи.

Крім того, частиною 2 ст. 164 ГПК України встановлено, що позивач зобов'язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Відповідно до ч. 2 ст. 91 ГПК України письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством (ч. 4 ст. 91 ПІК України).

Згідно з п. 5.27 Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації", затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 р. № 55, відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціали та прізвища, дати засвідчення копії і проставляють нижче реквізиту "підпис".

У пункті 5.26 Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації", зазначено, що відбитком печатки організації засвідчують на документі підпис відповідальної особи.

Таким чином, копії документів засвідчуються шляхом проставляння печатки підприємства на кожній сторінці документа, або на зворотній сторінці прошитої копії документа, напису "Згідно з оригіналом" та назви посади, особистого підпису особи, що має відповідні повноваження та засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Порядок подання та засвідчення електронних доказів передбачений частинами 2-4 ст. 96 Господарського процесуального кодексу України.

Суд зауважує, що вищевказані положення законодавства стосуються всіх доказів, які подаються до господарського суду.

З матеріалів позовної заяви вбачається, що надані копії документів не засвідчені.

Тому документи, які додані до позовної заяви, не можуть бути прийняті судом як належні докази в розумінні статті 91 ГПК України.

Крім того, суд звертає увагу позивача на наступне.

На виконання вимог п. 10 ч. З ст. 162 ГПК України позивач не підтвердив, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідаєш з тим самим предметом та з тих самих підстав.

З наведених підстав позовна заява підлягає залишенню без руху.

Суд звертає увагу позивачів на те, що відповідно до ч. З ст. 174 ГПК України позовна заява вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 164, 174, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Залишити позовну заяву фізичної особи підприємця ФОП2 Папкова Костянтина Юрійовича без руху.

2. Встановити позивачу строк на усунення недоліків позовної заяви п'яти днів з дня отримання ухвали шляхом надання:

— даних щодо наявності у позивача або іншої особи/осіб оригіналів кожного письмового доказу, доданого до позовної заяви;

— доказів направлення відповідачу копії позовної заяви та доданих до неї документів за адресою місцезнаходження відповідача, що визначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (оригіналу опису вкладення у лист, накладної/фіскального чеку поштового відділення з зазначенням в описі вкладення конкретизованого та повного переліку додатків, що направляються відповідачу);

— попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв'язку Із розглядом справи;

— підтвердження, що позивачем не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав;

— належним чином засвідчених копій документів, доданих до позовної заяви.

3. Роз’яснити позивачу, що у випадку, якщо у встановлений строк виявлені недоліки не будуть усунуті, позовна заява буде вважатись неподаною та повернута позивачу.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту підписання та оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили 18.09.2020 та оскарженню не підлягає.


Суддя П.І. Б.